നാം സൃഷ്ടിച്ചത്

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ഇരയും
വേട്ടക്കാരനും
ഒരേ സമൂഹത്തിന്‍
സൃഷ്ടികള്‍

 

Leave a comment