മതിയാവാത്ത ലഹരി

man experiencing some problems with alcohol, conceptual shot

പണം
പ്രശസ്തി
കുടുംബം
ബന്ധുക്കള്‍
കൂട്ടുകാര്‍
ഇവക്കില്ലാത്ത
ഏതൊരു
ലഹരി
മദ്യത്തിന്

 

 

Leave a comment