വിഭവവിനിയോഗം ബുദ്ധിപരമാക്കാം

September 25, 2017 dipin 0

മൂലധനത്തിന്റെയോ സര്‍ഗ്ഗശേഷിയുടെയോ കുറവുകളല്ല ബിസിനസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. ക്രിയാത്മക വിനിയോഗത്തില്‍ വരുന്ന പാളിച്ചകളാണ്. വിഭവങ്ങളുടെ […]

ബിസിനസിലെ കളകള്‍

September 25, 2017 dipin 0

ബിസിനസിലെ കളകളെ തിരിച്ചറിയാനും പറിച്ചെറിയാനുമുള്ള അവബോധം സംരംഭകനുണ്ടാകണം നല്ല തിരക്കുള്ള ട്രെയിനിന്റെ ജനറല്‍ […]