ബിസിനസിലെ കളകള്‍

September 25, 2017 dipin 0

ബിസിനസിലെ കളകളെ തിരിച്ചറിയാനും പറിച്ചെറിയാനുമുള്ള അവബോധം സംരംഭകനുണ്ടാകണം നല്ല തിരക്കുള്ള ട്രെയിനിന്റെ ജനറല്‍ […]