ചിലര്‍ അങ്ങനെയാണ്

October 17, 2017 Sudheer Babu 0

കാട്ടില്‍ വലിയൊരു മത്സരം നടക്കുകയാണ്. കാട്ടിലെ മരത്തവളകളുടെ ഇടയിലാണ് മത്സരം. മത്സരം കാണുവാനായി […]