ഒരു ധനികന്റെ പിറവി

November 12, 2018 Sudheer Babu 0

ആ സന്യാസി സര്‍വ്വപരിത്യാഗി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ് ശാന്തവും നിര്‍മ്മലവുമായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങള്‍ […]