കേരളത്തിനാവശ്യം സമൂലമായ ഒരു രൂപരേഖ

September 26, 2017 Sudheer Babu 0

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ നിര്‍ണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയുന്ന വ്യാവസായികാഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കേരളത്തിന് കുതിക്കാന്‍ […]

മാറ്റമില്ലാത്തതു മാറ്റത്തിനു മാത്രം

September 26, 2017 Sudheer Babu 0

ആശയങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് അവ വിജയിക്കുന്നത്. അവയെ ഉപഭോക്താവിന്റെ രുചിഭേദങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി രൂപപ്പെടുത്തുവാന്‍ ബിസിനസുകാരനു […]

  കാലത്തിനൊപ്പം നടക്കാം

September 26, 2017 Sudheer Babu 0

മറ്റാര്‍ക്കും കണ്ടെത്താനാവാത്ത, നമുക്കുമാത്രം കണ്ടെത്താനാവുന്ന ന്യൂനതകള്‍ ഓരോ വ്യക്തിയിലുമുണ്ട്. ഈ ന്യൂനതകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും […]