ബെഞ്ച്മാര്‍ക്കിംഗ്

September 25, 2017 Sudheer Babu 0

ഒരു യുദ്ധത്തിലെന്ന പോലെ ആസൂത്രണത്തിനും നിര്‍വഹണത്തിനും ബിസിനസിലും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ബിസിനസിലും […]

യുദ്ധവും സമാധാനവും

September 25, 2017 Sudheer Babu 0

പുതിയ ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ബിസിനസിലുണ്ടാവണം. തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി നിലയുറപ്പിക്കുവാന്‍ പുതിയ ബിസിനസ് […]

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം

September 25, 2017 Sudheer Babu 0

താഴെയുള്ളവരില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ നേതാക്കള്‍. സംരംഭകനും […]

ബിസിനസിന്റെ കൈരേഖ

September 25, 2017 Sudheer Babu 0

വളര്‍ച്ച സമ്പൂര്‍ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വളര്‍ച്ചയില്‍ നാം പെട്ടുപോയാല്‍ […]

കംഗാരു ബിസിനസ്

September 25, 2017 Sudheer Babu 0

ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ദാര്‍ശനികനായ രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ടാറ്റ […]

വിപണനം ഒരു കല

September 25, 2017 Sudheer Babu 0

ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭിരുചിക്കനുസൃതമായ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അവയെ വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബിസിനസിന്റെ […]